E-Budgt

BMS : Budget Management Chaingrai

ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget

โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ สถานศึกษา และสำนักงาน กศน.จังหวัด

E-office

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ หรือ Electronic Document Management System  คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงานโดยการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ออนไลน์

Leave Management

ระบบลางานออนไลน์ หรือ Leave Management System หรือ E-Leave คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยการบันทึกการลา และ ขอนุมัติการลา ผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถทำได้จากทุกที่โดยทำผ่านมือถือ

Car Reservation Service (CRS)

ระบบจองรถยนต์เพื่อใช้ในงานราชการ จองยานพาหนะ ระบบจองรถออนไลน์ Car Reservation Service (CRS)

ตรวจสอบยานพาหนะว่างอัตโนมัติ โดยจะไม่สามารถจองซ้ำยานพาหนะที่ได้รับการอนุมัติการจองแล้วได้

โปรแกรมเงินเดือน คุณสมบัติมีดังนี้ (กดที่ link)

     1.ใช้ในการจัดทำบัญชีเงินเดือน แยกตามเงินที่เบิกจ่ายได้ 5 กลุ่ม เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
     2.ด้านรายรับมีจำนวน 5 รายการ คำนวณ/จัดทำบัญชี แยกตามกลุ่มในข้อ 1
     3. ด้านรายจ่าย มี 10 รายการ    

 • รายจ่ายที่ 1 และ 2 (กบข/กสจ,ภาษี) จะคำนวณ/จัดทำบัญชี แยกตามกลุ่มในข้อ 1
 • รายจ่ายที่ 3 ถึง 10 จะคำนวณรวมทุกกลุ่มตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ เช่น ออมทรัพย์
  รายจ่ายที่ 4,5,6,7 สามารถจัดเรียงลำดับตามหน่วยงานที่เรียกเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลแต่ละเดือน

     4.การนำเงินคงเหลือพร้อมเลขบัญชีธนาคาร เพื่อนำส่งธนาคาร สามารถแยกตามกลุ่มในข้อ 1 ได้
     5.สามารถให้บริการสลิปเงินเดือนแก่สมาชิกแบบ Online

ระบบ ยืม-คืน พัสดุ ออนไลน์ : E-Borrow

ความสามารถเบื้องต้นของระบบ

 • รองรับ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ลาว
 • รองรับการใช้งานบนมือถือ (Responsive)
 • สามารถตรวจสอบพัสดุว่าง หรือเพียงพอให้เบิก ได้หรือไม่
 • สามารถเบิกพัสดุได้ทั้งแบบไม่มีกำหนดคืน (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำตัวพนักงาน) และ แบบที่มีกำหนดคืน
 • แจ้งเตือนการยืมพัสดุ เมื่อมีการยืม หรือ อนุมัติ ผ่านอีเมล์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • พัสดุจะถูกหักออกจากสต๊อค เมื่อมีการอนุมัติการยืม และ จะคืนพัสดุเข้าไปยังสต๊อค เมื่อมีการคืน
 • สามารถเบิกและคืนพัสดุได้แค่บางส่วน ระบบจะตัดสต๊อคโดยอัตโนมัติ ตามที่เบิก-คืน
 • สามารถทำใบเบิกได้พร้อมกันหลายรายการ
 • สามารถแสดงรายการพัสดุที่ครบกำหนดคืน แต่ยังไม่ได้คืนได้ (เฉพาะรายการที่ระบุกำหนดคืน)
 • รายงานพัสดุที่ยังไม่ได้คืน (ครบกำหนดคืน) รวมสมาชิกทุกคน สำหรับแอดมิน
 • สามารถเพิ่มพัสดุ ทั้งแบบมีเลขพัสดุ และแบบไม่มีเลขพัสดุได้
 • มีการแจ้งเตือนให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนการยืม-คืน 
Executive Supervisor

Supervisor

NEWS & BLOGS

Up date ล่าสุด