E-Budgt

BMS : Budget Management Chaingrai

ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget

โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ สถานศึกษา และสำนักงาน กศน.จังหวัด

E-office

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ หรือ Electronic Document Management System  คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงานโดยการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ออนไลน์

Leave Management

ระบบลางานออนไลน์ หรือ Leave Management System หรือ E-Leave คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยการบันทึกการลา และ ขอนุมัติการลา ผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถทำได้จากทุกที่โดยทำผ่านมือถือ

Car Reservation Service (CRS)

ระบบจองรถยนต์เพื่อใช้ในงานราชการ จองยานพาหนะ ระบบจองรถออนไลน์ Car Reservation Service (CRS)

ตรวจสอบยานพาหนะว่างอัตโนมัติ โดยจะไม่สามารถจองซ้ำยานพาหนะที่ได้รับการอนุมัติการจองแล้วได้

ระบบสืบค้นหนังสือราชการ

เป็นระบบสืบค้นหนังสือราชการ รับ-ส่ง เอกสาร ธุรการ, สารบัญ

ระบบฐานข้อมูล (DMIS)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) ปีงบประมาณ

ระบบบันทึก รายรับ-รายจ่าย เงินเดือน

สลิปเงินเดือน ออนไลน์

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า เลขที่ 199 ม.6 ต…

Read More
กศน.อำเภอพาน

กศน.อำเภอพาน

กศน.อำเภอพาน กศน.อำเภอพาน เลขที่ 308 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ….

Read More
กศน.อำเภอเทิง

กศน.อำเภอเทิง

กศน.อำเภอเทิง กศน.อำเภอเทิง เลขที่ 6 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เ…

Read More
กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

กศน.อำเภอเมืองเชียงราย บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย อ….

Read More
 • 1
 • 2

EDU Online

ระบสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ระบบสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระบบการบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.

ระบบรายงานบ้านหนังสือชุมชน

สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563

บริการข้อมูล

ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณออนไลน์ 2564

= เบิกจ่ายแล้ว
<<รายงานงบประมาณปี 2564>>

เบิกจ่ายแยกตามสถานศึกษา >

 

 

 

Tab Content
Tab Content

ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

รายงานจำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ลำดับสนง.กศน.ปฐมวัยประถมมัธยมต้นมัธยมปลายมัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)รวม
1จังหวัดเชียงราย
2อำเภอเมืองเชียงราย3619121,5522,825
3สามัคคีวิทยาคม
4ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
5สุจริตวิทยา
6วัดสันทรายใหม่
7ศูนย์ชีวิตใหม่
8สามัคคี 2
9เทศบาล 6 นครเชียงราย
10อำเภอเวียงชัย88140282510
11อำเภอเชียงของ160246307713
12เชียงของ
13วัดครึ่งใต้
14อำเภอเทิง4144785971,489
15เวียงเทิงวิทยา
16อำเภอพาน135330453918
17อำเภอป่าแดด43108211362
18อำเภอแม่จัน324230298852
19วัดกาสา
20อำเภอเชียงแสน112171186469
21จังหวัดเชียงราย
22อำเภอแม่สาย2963653581,019
23อำเภอแม่สรวย2094915371,237
24อำเภอเวียงป่าเป้า3053903861,081
25อำเภอพญาเม็งราย225229331785
26อำเภอเวียงแก่น279336329944
27อำเภอขุนตาล61110158329
28อำเภอแม่ฟ้าหลวง2456198521,716
29อำเภอแม่ลาว1794166277
30อำเภอเวียงเชียงรุ้ง94133229456
31วัดอุดมมงคล
32อำเภอดอยหลวง4697105248
รวม3,4145,4797,33716,230
  2. รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาพิการ
  3. รายงานจำนวนนักศึกษา แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
  4. รายงานจำนวนนักศึกษา อายุมากกว่า 60 ปี
  5. รายงานจำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทหาร
  6. รายงานจำนวนนักศึกษาใช้เงิน ในงบประมาณ
  7. รายงานจำนวนนักศึกษาใช้เงิน นอกงบประมาณ
  8. รายงานสรุปจำนวนนักศึกษา English Program (ปัจจุบัน)
  9. กลุ่มเป้าหมายพิเศษ แรงงานต่างด้าว เด็กต่างด้าว อายุ 6-15 ปี 
 • กศน.อำเภอเชียงของ  << Click >>

Report :กลุ่มงานส่งเสริมตามอัธยาศัย

>>จำนวนสมาชิกห้องสมุด
รายงาน      สรุป

 
>>รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด
รายงาน      สรุป

 
>>รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการของห้องสมุด
รายงาน      สรุป

โครงการบ้านหนังสือชุมชน
โครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โครงการครอบครัวรักการอ่าน
โครงการบรรณสัญจร
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
(รถโมบาย)
EDMS

ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

หรือ eDms คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ออนไลน์

Management System

ระบบช่วยเหลือบริหารงานสถานศึกษา

เป็นระบบช่วยเหลือในการบริหารงานระบบฐานข้อมูลบุคคลากร ผู้บริหาร ครู-อาจาร์ย (Personnel) ระบบเกรดของนักเรียน (School)

E-Borrow

ระบบ ยืม-คืน พัสดุ ออนไลน์

สามารถตรวจสอบพัสดุว่าง หรือเพียงพอให้เบิก ได้หรือไม่ สามารถเบิกพัสดุได้ทั้งแบบไม่มีกำหนดคืนและแบบที่มีกำหนดคืน

Executive Supervisor

Supervisor

พรมาดา วงศ์หวัน

พรมาดา วงศ์หวัน

ศึกษานิเทศ/ ชำนาญการ

นภสร ใจอิ่นคำ

นภสร ใจอิ่นคำ

CEO/ Founder

ณัฏฐณิชา แสงคง

ณัฏฐณิชา แสงคง

CEO/ Founder

โปรแกรมเงินเดือน คุณสมบัติมีดังนี้ (คลิิ๊กที่นี่)

     1.ใช้ในการจัดทำบัญชีเงินเดือน แยกตามเงินที่เบิกจ่ายได้ 5 กลุ่ม เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
     2.ด้านรายรับมีจำนวน 5 รายการ คำนวณ/จัดทำบัญชี แยกตามกลุ่มในข้อ 1
     3. ด้านรายจ่าย มี 10 รายการ    

 • รายจ่ายที่ 1 และ 2 (กบข/กสจ,ภาษี) จะคำนวณ/จัดทำบัญชี แยกตามกลุ่มในข้อ 1
 • รายจ่ายที่ 3 ถึง 10 จะคำนวณรวมทุกกลุ่มตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ เช่น ออมทรัพย์
  รายจ่ายที่ 4,5,6,7 สามารถจัดเรียงลำดับตามหน่วยงานที่เรียกเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลแต่ละเดือน

     4.การนำเงินคงเหลือพร้อมเลขบัญชีธนาคาร เพื่อนำส่งธนาคาร สามารถแยกตามกลุ่มในข้อ 1 ได้
     5.สามารถให้บริการสลิปเงินเดือนแก่สมาชิกแบบ Online

ระบบ ยืม-คืน พัสดุ ออนไลน์ : E-Borrow

ความสามารถเบื้องต้นของระบบ

 • รองรับ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ลาว
 • รองรับการใช้งานบนมือถือ (Responsive)
 • สามารถตรวจสอบพัสดุว่าง หรือเพียงพอให้เบิก ได้หรือไม่
 • สามารถเบิกพัสดุได้ทั้งแบบไม่มีกำหนดคืน (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำตัวพนักงาน) และ แบบที่มีกำหนดคืน
 • แจ้งเตือนการยืมพัสดุ เมื่อมีการยืม หรือ อนุมัติ ผ่านอีเมล์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • พัสดุจะถูกหักออกจากสต๊อค เมื่อมีการอนุมัติการยืม และ จะคืนพัสดุเข้าไปยังสต๊อค เมื่อมีการคืน
 • สามารถเบิกและคืนพัสดุได้แค่บางส่วน ระบบจะตัดสต๊อคโดยอัตโนมัติ ตามที่เบิก-คืน
 • สามารถทำใบเบิกได้พร้อมกันหลายรายการ
 • สามารถแสดงรายการพัสดุที่ครบกำหนดคืน แต่ยังไม่ได้คืนได้ (เฉพาะรายการที่ระบุกำหนดคืน)
 • รายงานพัสดุที่ยังไม่ได้คืน (ครบกำหนดคืน) รวมสมาชิกทุกคน สำหรับแอดมิน
 • สามารถเพิ่มพัสดุ ทั้งแบบมีเลขพัสดุ และแบบไม่มีเลขพัสดุได้
 • มีการแจ้งเตือนให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนการยืม-คืน 
NEWS & BLOGS

Up date ล่าสุด

กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเชียงรุ้…

Read More
กลุ่มโซนลุ่นน้ำกก

กลุ่มโซนลุ่นน้ำกก

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and ty…

Read More
กลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง

กลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and ty…

Read More
กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว

กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and ty…

Read More