E-Budgt

BMS : Budget Management Chaingrai

ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget

โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ สถานศึกษา และสำนักงาน กศน.จังหวัด

E-office

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ หรือ Electronic Document Management System  คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงานโดยการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ออนไลน์

Leave Management

ระบบลางานออนไลน์ หรือ Leave Management System หรือ E-Leave คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยการบันทึกการลา และ ขอนุมัติการลา ผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถทำได้จากทุกที่โดยทำผ่านมือถือ

Car Reservation Service (CRS)

ระบบจองรถยนต์เพื่อใช้ในงานราชการ จองยานพาหนะ ระบบจองรถออนไลน์ Car Reservation Service (CRS)

ตรวจสอบยานพาหนะว่างอัตโนมัติ โดยจะไม่สามารถจองซ้ำยานพาหนะที่ได้รับการอนุมัติการจองแล้วได้

ระบบสืบค้นหนังสือราชการ

เป็นระบบสืบค้นหนังสือราชการ รับ-ส่ง เอกสาร ธุรการ, สารบรรณ

ระบบฐานข้อมูล (DMIS)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) ปีงบประมาณ

EDU Online

ระบสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ระบบสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระบบการบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.

ระบบรายงานบ้านหนังสือชุมชน

สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า http://www.nfewpp.com/ กศน.อำเภอเวียงป…

Read More
กศน.อำเภอพาน

กศน.อำเภอพาน

กศน.อำเภอพาน กศน.อำเภอพาน เลขที่ 308 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ….

Read More
กศน.อำเภอเทิง

กศน.อำเภอเทิง

กศน.อำเภอเทิง กศน.อำเภอเทิง เลขที่ 6 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เ…

Read More
กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

กศน.อำเภอเมืองเชียงราย บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย อ….

Read More
 • 1
 • 2
สรุปผลรายงาน การปฎิบัติงานประจำปี พศ. 2563

บริการข้อมูล

Report :กลุ่มงานส่งเสริมตามอัธยาศัย

>>จำนวนสมาชิกห้องสมุด
รายงาน      สรุป

 
>>รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด
รายงาน      สรุป

 
>>รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการของห้องสมุด
รายงาน      สรุป

โครงการบ้านหนังสือชุมชน
โครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โครงการครอบครัวรักการอ่าน
โครงการบรรณสัญจร
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
(รถโมบาย)
EDMS

ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยการเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ออนไลน์

Management System

ระบบช่วยเหลือบริหารงานสถานศึกษา

เป็นระบบช่วยเหลือในการบริหารงานระบบฐานข้อมูลบุคคลากร ผู้บริหาร ครู-อาจาร์ย (Personnel) ระบบเกรดของนักเรียน (School)

E-Borrow

ระบบ ยืม-คืน พัสดุ ออนไลน์

สามารถตรวจสอบพัสดุว่าง หรือเพียงพอให้เบิก ได้หรือไม่ สามารถเบิกพัสดุได้ทั้งแบบไม่มีกำหนดคืนและแบบที่มีกำหนดคืน

Executive Supervisor

Supervisor

พรมาดา วงศ์หวัน

พรมาดา วงศ์หวัน

ศึกษานิเทศ ชำนาญการพิเศษ

นภสร ใจอิ่นคำ

นภสร ใจอิ่นคำ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ณัฏฐณิชา แสงคง

ณัฏฐณิชา แสงคง

CEO/ Founder

ผลงานวิชาการ

งานวิจัยการศึกษา ด้านการจัดการเรัยนรู้

เรื่อง : ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปร…

Read More

งานวิจัยการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา

รายงานการนิเทศ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ของครู กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2556

Read More

โปรแกรมเงินเดือน คุณสมบัติมีดังนี้ (คลิิ๊กที่นี่)

     1.ใช้ในการจัดทำบัญชีเงินเดือน แยกตามเงินที่เบิกจ่ายได้ 5 กลุ่ม เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
     2.ด้านรายรับมีจำนวน 5 รายการ คำนวณ/จัดทำบัญชี แยกตามกลุ่มในข้อ 1
     3. ด้านรายจ่าย มี 10 รายการ    

 • รายจ่ายที่ 1 และ 2 (กบข/กสจ,ภาษี) จะคำนวณ/จัดทำบัญชี แยกตามกลุ่มในข้อ 1
 • รายจ่ายที่ 3 ถึง 10 จะคำนวณรวมทุกกลุ่มตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ เช่น ออมทรัพย์
  รายจ่ายที่ 4,5,6,7 สามารถจัดเรียงลำดับตามหน่วยงานที่เรียกเก็บได้ เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลแต่ละเดือน

     4.การนำเงินคงเหลือพร้อมเลขบัญชีธนาคาร เพื่อนำส่งธนาคาร สามารถแยกตามกลุ่มในข้อ 1 ได้
     5.สามารถให้บริการสลิปเงินเดือนแก่สมาชิกแบบ Online

ระบบ ยืม-คืน พัสดุ ออนไลน์ : E-Borrow

ความสามารถเบื้องต้นของระบบ

 • รองรับ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ ลาว
 • รองรับการใช้งานบนมือถือ (Responsive)
 • สามารถตรวจสอบพัสดุว่าง หรือเพียงพอให้เบิก ได้หรือไม่
 • สามารถเบิกพัสดุได้ทั้งแบบไม่มีกำหนดคืน (เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำตัวพนักงาน) และ แบบที่มีกำหนดคืน
 • แจ้งเตือนการยืมพัสดุ เมื่อมีการยืม หรือ อนุมัติ ผ่านอีเมล์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • พัสดุจะถูกหักออกจากสต๊อค เมื่อมีการอนุมัติการยืม และ จะคืนพัสดุเข้าไปยังสต๊อค เมื่อมีการคืน
 • สามารถเบิกและคืนพัสดุได้แค่บางส่วน ระบบจะตัดสต๊อคโดยอัตโนมัติ ตามที่เบิก-คืน
 • สามารถทำใบเบิกได้พร้อมกันหลายรายการ
 • สามารถแสดงรายการพัสดุที่ครบกำหนดคืน แต่ยังไม่ได้คืนได้ (เฉพาะรายการที่ระบุกำหนดคืน)
 • รายงานพัสดุที่ยังไม่ได้คืน (ครบกำหนดคืน) รวมสมาชิกทุกคน สำหรับแอดมิน
 • สามารถเพิ่มพัสดุ ทั้งแบบมีเลขพัสดุ และแบบไม่มีเลขพัสดุได้
 • มีการแจ้งเตือนให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนการยืม-คืน 
NEWS & BLOGS

Up date ล่าสุด

กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเชียงรุ้…

Read More
กลุ่มโซนลุ่นน้ำกก

กลุ่มโซนลุ่นน้ำกก

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and ty…

Read More
กลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง

กลุ่มโซนลุ่มน้ำอิง

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and ty…

Read More
กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว

กลุ่มโซนลุ่มน้ำลาว

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and ty…

Read More