E-Budgt

BMS : Budget Management Chaingrai

ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget

โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ สถานศึกษา และสำนักงาน กศน.จังหวัด

E-office

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ หรือ Electronic Document Management System  คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงานโดยการเก็บเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ออนไลน์

Leave Management

ระบบลางานออนไลน์ หรือ Leave Management System หรือ E-Leave คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยการบันทึกการลา และ ขอนุมัติการลา ผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถทำได้จากทุกที่โดยทำผ่านมือถือ

Car Reservation Service (CRS)

ระบบจองรถยนต์เพื่อใช้ในงานราชการ จองยานพาหนะ ระบบจองรถออนไลน์ Car Reservation Service (CRS)

ตรวจสอบยานพาหนะว่างอัตโนมัติ โดยจะไม่สามารถจองซ้ำยานพาหนะที่ได้รับการอนุมัติการจองแล้วได้

ระบบสืบค้นหนังสือราชการ

เป็นระบบสืบค้นหนังสือราชการ รับ-ส่ง เอกสาร ธุรการ, สารบรรณ

ระบบฐานข้อมูล (DMIS)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) ปีงบประมาณ

EDMS

ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

คือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยการเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ เอกสารทางราชการ

E-Borrow

ระบบ ยืม-คืน พัสดุ ออนไลน์

สามารถตรวจสอบพัสดุว่าง หรือเพียงพอให้เบิก ได้หรือไม่ สามารถเบิกพัสดุได้ทั้งแบบไม่มีกำหนดคืนและแบบที่มีกำหนดคืน

Management System

ระบบช่วยเหลือบริหารงานสถานศึกษา

เป็นระบบช่วยเหลือในการบริหารงานระบบฐานข้อมูลบุคคลากร ผู้บริหาร ครู-อาจาร์ย (Personnel) ระบบเกรดของนักเรียน (School)

EDU Online

ระบสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ระบบสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระบบการบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.

ระบบรายงานบ้านหนังสือชุมชน

สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563

บริการข้อมูล

>>จำนวนสมาชิกห้องสมุด
รายงาน      สรุป

 
>>รายงานจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด
รายงาน      สรุป

 
>>รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการของห้องสมุด
รายงาน      สรุป

โครงการบ้านหนังสือชุมชน
โครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โครงการครอบครัวรักการอ่าน
โครงการบรรณสัญจร
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
(รถโมบาย)
กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า http://www.nfewpp.com/ กศน.อำเภอเวียงป…

Read More
กศน.อำเภอพาน

กศน.อำเภอพาน

กศน.อำเภอพาน กศน.อำเภอพาน เลขที่ 308 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ….

Read More
กศน.อำเภอเทิง

กศน.อำเภอเทิง

กศน.อำเภอเทิง กศน.อำเภอเทิง เลขที่ 6 ม.15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เ…

Read More
กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

กศน.อำเภอเมืองเชียงราย บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย อ….

Read More
  • 1
  • 2