ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ถนน กรป.กลาง  ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์ 57210 โทรศัพท์   0-5395-3532 โทรสาร 0-5395-3532 Website www.ksnwcr.com