งานวิจัยการศึกษา ด้านการจัดการเรัยนรู้

เรื่อง : ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้เรียนและมีความรู้พื้นฐานเทียบเท่าในระบบโรงเรียนหลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลาง

เจ้าของผลงาน : นางนภสร ใจอิ่นคำ
จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

บทคัดย่อ :
1. หลักการและเหตุผล

สำนักงาน กศน. มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนได้ศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการจัดการศึกษา 3 ด้านประกอบด้วย 1.การศึกษานอกระบบ 2. การศึกษาต่อเนื่อง 3. การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้เรียนและมีความรู้พื้นฐานเทียบเท่าในระบบโรงเรียนหลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรแกนกลาง คือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก 
การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการสอนทักษะอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพ หรือวิชาชีพพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ การพัฒนาจะเป็นการสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *