สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย

Chiang Rai Office of the Promotion of Non-Formal and Informal Education

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย

การศึกษานอกโรงเรียน เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้มีการแยก กศน. ออกจากกรมสามัญศึกษาและจัดตั้งเป็น “กรมการศึกษานอกโรงเรียน” จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการยุบรวมกรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 14 กรม เหลือเพียง 5 สำนักงาน ทำให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน ถูกยุบรวมเป็นสำนักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 สำนักฯ จึงปรับภารกิจเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

About Us

ความเป็นมา

ความเป็นมาสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน Office of The Non-Formal Education Commission กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522เป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก “การศึกษาผู้ใหญ่” ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษของปี 2473 เป็นต้นไป เมื่อรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดการศึกษา ในรูปแบบอื่นเพื่อยกระดับอัตราการรู้หนังสือ ซึ่งขณะนั้นอัตรา การรู้หนังสือขอประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีเพียง 32 เปอร์เซ็นต์ในปี 2483 รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นใน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษา ผู้ใหญ่โดยตรง และได้ริเริ่มโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือทั่ว ประเทศพร้อมกับประกาศใช้กฎหมายบังคับให้ประชาชนผู้ไม่รู้ หนังสือที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี เสียค่าเล่าเรียนเป็นรายปี จนกว่าจะผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้รู้หนังสือแล้ว โครงการ รณรงค์ฯ ดังกล่าวประสบความสำเร็จพอสมควรแต่ต้องหยุด ชะงักไปเนื่องจากภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2

ในช่วงระหว่าง 2513-2523 ภารกิจการดำเนินงาน ของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ได้ขยายตัวและมีบทบาทหน้าที่ เพิ่มมากขึ้น จนได้มีการตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อ จัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และมีฐานะเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นงานที่มีขอบข่ายกว้าง ขวางครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีกิจกรรมที่หลากหลาย รูปแบบสำหรับให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้มีโอกาสรับการศึกษา และการพัฒนาตามสภาพความพร้อมได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยให้ บริการทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การศึกษาสายสามัญการศึกษาสายอาชีพ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ และความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของตนเองสาระ ที่สำคัญของการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อ เผยแพร่และเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้สนใจศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อประโยชน์กว้างขวาง อย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 ส่งผลให้มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

About Us

บทบาทหน้าที่

1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด ให้สอดคล้องกันนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4. ประสาน ส่งเสิรม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด 6. ส่งเสริม สนับสนุน การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา 7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 8. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 10. พัฒนาครูและบุคลากร การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และภาคีเครือข่าย 11. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอ้นเนื่องมาจากพระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 12. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

About Us

หน่วยงานในสังกัด

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 5 ภาค (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ตะวันออก, ใต้) และกรุงเทพมหานคร (สถาบัน กศน. ภาค/สถาบัน กศน. กทม. ทุกยุบเลิกเมื่อ พ.ศ. 2555) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 77 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน. จังหวัด/สำนักงาน กศน. กทม.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต (ศูนย์ กศน. อำเภอ/เขต) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล/แขวง (กศน. ตำบล/แขวง)ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)

ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) (จังหวัดชุมพร เชียงราย ปัตตานี มุกดาหาร สระแก้ว สุรินทร์ อุตรดิตถ์) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง เอกมัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ศว.) (จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ตรัง พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ลำปาง สระแก้ว สมุทรสาคร ยะลา อุบลราชธานี) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการศึกษาทางไกล ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่า

Director

Executive Director

นายสุรพล วงศ์หวัน

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

.

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

นางสุรีย์ภรณ์ หน่อคำ

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองเชียงราย

นางลัดดา จันธิมา

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพาน

.

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเวียงชัย

นางสมหมาย ดีทิพย์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเวียงป่าเป้า

นางณัฐพร เชื้อมหาวัน

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเชียงแสน

นางสาวจีราภรณ์ โนราช

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเทิง

นายสุใจ เชื้อเมืองพาน

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพญาเม็งราย

นายรัฐเขต เชื้อมหาวัน

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่ฟ้าหลวง

.

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่ลาว

นางอภิญญา แป้นนอก

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่สาย

นายสมเพชร ยาละ

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเวียงแก่น

นางพิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายกัณฑ์พิพัฒน์ สมเจริญ

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่จัน

นายประจันทร์ อินประสงค์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเชียงของ

นางสาวอัจฉราวัลย์ วงค์รัตน์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอขุนตาล

นางสาวศรานันท์ มีหวัง

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่สรวย

นายวัลภัทร เขียวดี

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอป่าแดด

Dr.Graham Cracker

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอดอยหลวง

Testimonials Educational institutes under the Office of Chiang Rai NESDB

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย

Contact us

อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา สำหรับข้อมูลใด ๆ

โทรหาเราที่หมายเลขนี้เพื่อรับการสนับสนุนทันที

053 711 944