Director

Executive Director

นายสุรพล วงศ์หวัน

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

.

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

นางสุรีย์ภรณ์ หน่อคำ

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองเชียงราย

นางลัดดา จันธิมา

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพาน

.

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเวียงชัย

นางสมหมาย ดีทิพย์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเวียงป่าเป้า

นางณัฐพร เชื้อมหาวัน

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเชียงแสน

นางสาวจีราภรณ์ โนราช

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเทิง

นายสุใจ เชื้อเมืองพาน

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพญาเม็งราย

นายรัฐเขต เชื้อมหาวัน

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่ฟ้าหลวง

.

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่ลาว

นางอภิญญา แป้นนอก

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่สาย

นายสมเพชร ยาละ

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเวียงแก่น

นางพิชญณ์ภัทร ศรีประสิทธิ์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายกัณฑ์พิพัฒน์ สมเจริญ

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่จัน

นายประจันทร์ อินประสงค์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเชียงของ

นางสาวอัจฉราวัลย์ วงค์รัตน์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอขุนตาล

นางสาวศรานันท์ มีหวัง

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่สรวย

นายวัลภัทร เขียวดี

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอป่าแดด

Dr.Graham Cracker

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอดอยหลวง