ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม
  • มื้อกลางวัน/ สถานที่ราชการ 200 บาท สถานที่เอกชน 300 บาท
  • มื้อเย็น/ สถานที่ราชการ 200 บาท สถานที่เอกชน 350 บาท
  • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สถานที่ราชการ 35 บาท สถานที่เอกชน 50 บาท
 • อัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม
  1. ประเภทการฝึกอบรม ประเภท ก
   • วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ (บาท : ชม. : คน) 800 บาท
   • วิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ (บาท : ชม. : คน) 1,600 บาท
  2. ประเภทการฝึกอบรม ประเภท ข/บุคคลภายนอก
   • วิทยากรเป็นบุคลากรของรัฐ (บาท : ชม. : คน) 600 บาท
   • วิทยากรมิใช่บุคลากรของรัฐ (บาท : ชม. : คน) 1,200 บาท
 • อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรม
  1. ประเภทการฝึกอบรม ประเภท ก
   • ค่าเช่าห้องพักคนเดียว (บาท : คน : วัน) ไม่เกิน 2,400 บาท
   • ค่าเช่าห้องพักคู่ (บาท : คน : วัน) ไม่เกิน 1,300 บาท
  2. ประเภทการฝึกอบรม ประเภท ข
   • ค่าเช่าห้องพักคนเดียว (บาท : คน : วัน) ไม่เกิน 1,450 บาท
   • ค่าเช่าห้องพักคู่ (บาท : คน : วัน) ไม่เกิน 900 บาท
  3. ประเภทการฝึกอบรม บุคคลภายนอก
   • ค่าเช่าห้องพักคนเดียว (บาท : คน : วัน) ไม่เกิน 1,200 บาท
   • ค่าเช่าห้องพักคู่ (บาท : คน : วัน) ไม่เกิน 750 บาท
 • หลักฐานการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรม
  1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
  2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
  3. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
  4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
  5. หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
  6. ใบสำคัญรับเงิน (กรณีเบิกค่าจ้างเหมาฯ)
  7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่) โดยประทับตราส่วนราชการ/วัด/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการรับเงินสถานที่นั้น
  8. หนังสือขอใช้สถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่)
  9. หนังสืออนุมัติการจัดกิจกรรม/โครงการ
  10. ตาราง/กำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ
  11. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
  12. หนังสือขออนุญาตกรณีพานักศึกษาออกนอกสถานที่
  13. โครงการที่ได้รับอนุมัติ
  14. หลักฐานการเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
  15. แบบขออนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 (ถ้ามีกรณีเบิกค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยง)
 • ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *