ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

 1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
 2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
 3. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
 4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
 5. หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
 6. ใบสำคัญรับเงิน (กรณีเบิกค่าจ้างเหมาฯ)
 7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่) โดยประทับตราส่วนราชการ/วัด/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการรับเงินสถานที่นั้น
 8. หนังสือขอใช้สถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่)
 9. หนังสืออนุมัติการจัดกิจกรรม/โครงการ
 10. ตาราง/กำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ
 11. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
 12. หนังสือขออนุญาตกรณีพานักศึกษาออกนอกสถานที่
 13. โครงการที่ได้รับอนุมัติ
 14. หลักฐานการเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
 15. แบบขออนุมัติเบิกค่าเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 (ถ้ามีกรณีเบิกค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *