กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(กิจกรรมจัดการเรียนการสอน)

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.พ. กำหนด รับผิดชอบผู้เรียนตั้งแต่ 1 กลุ่มขึ้นไป กลุ่มละไม่เกิน 40 คน กรณีที่ครูศรช. รับผิดชอบผู้เรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดให้นับรวมกิจกรรมทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในแต่ละเดือนต้องรับผิดชอบ ผู้เรียนไม่น้อยกว่า 100 คน และครูศรช. ที่ได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือนจะมาทำหน้าที่ครูประจำกลุ่มและเบิกค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายหัวอีกหน้าที่หนึ่งไม่ได้

 
 • หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)
  1. หนังสือราชการขอเบิกเงินค่าจ้าง
  2. ทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิก
  3. ใบตรวจรับงานจ้าง
  4. หนังสือส่งมอบงานจ้าง
  5. รายงานผลการปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน/ประธานคณะกรรมการตรวจรับ/ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน)
  6. ใบสำคัญรับเงิน
  7. แนบเอกสารคำสั่งตรวจรับการจ้าง
  8. สัญญาจ้าง (แนบเฉพาะเบิกจ่ายเดือนแรกของสัญญา) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น (ตามระเบียบพัสดุ)
 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม หลักสูตร ปวช.

ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน รับผิดขอบผู้เรียน 1 กลุ่ม ๆละ ไม่น้อยกว่า 38 คน ไม่เกิน 45 คน

 
 • หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม หลักสูตร ปวช.
  1. หนังสือราชการขอเบิกเงินค่าจ้าง
  2. ทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิก
  3. ใบตรวจรับงานจ้าง
  4. หนังสือส่งมอบงานจ้าง
  5. รายงานผลการปฏิบัติงาน (หัวหน้างาน/ประธานคณะกรรมการตรวจรับ/ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน)
  6. ใบสำคัญรับเงิน
  7. แนบเอกสารคำสั่งตรวจรับการจ้าง
  8. สัญญาจ้าง (แนบเฉพาะเบิกจ่ายเดือนแรกของสัญญา) และรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น (ตามระเบียบพัสดุ)
 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม

ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มคิดค่าใช้จ่ายตามรายหัว ๆ ละไม่เกิน 80 บาท รับผิดชอบนักศึกษาไม่เกินกลุ่มละ 40 คน

 
 • หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม
  1. หนังสือราชการขอเบิกเงินค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม
  2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม
  3. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม (ใบสำคัญรับเงินแบบขวาง)
  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน
  5. คำสั่งแต่งตั้งครูประจำกลุ่ม
  6. จำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ (แนบเฉพาะเดือนแรกที่ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน)
  7. เอกสารขอโอนเงินผ่านธนาคาร (หน้าสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร)
 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ

รับผิดชอบผู้เรียนอย่างน้อย 1 กลุ่ม จำแนกเป็น

   1. คนพิการทางสติปัญญา กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน
   2. คนพิการทางร่างกาย กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

* สามารถเบิกค่าพาหนะเดินทางไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้คนพิการ ในอัตราคนละ 1,000 บาท

 
 • หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ
  1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
  2. บันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าตอบแทน
  3. แผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดือน
  4. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปจัดกิจกรรม (ตามแผน/ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน)
  5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
  6. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
  7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.4231)
  8. สัญญาจ้าง (แนบเฉพาะเบิกจ่ายเดือนแรกของสัญญา) และรับรองสำเนาทุกแผ่น
 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริมในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ 200 บาท ทุกวิชา และจำนวนชั่วโมงสอนเสริมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานศึกษา

 
 • หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม
  1. หนังสือราชการขอเบิกเงินค่าวิทยากรสอนเสริม
  2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
  3. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริมใบสำคัญรับเงิน (ใบขวาง)
  4. บัญชีลงเวลานักศึกษา
  5. บัญชีลงเวลาวิทยากรผู้สอน
  6. หนังสืออนุญาตให้สอนเสริม
  7. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรสอนเสริม/หนังสือเชิญ
  8. เอกสารขอโอนเงินผ่านธนาคาร (หน้าสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร)
 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าดำเนินการจัดสอบ
   • ค่าตอบแทนกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อัตราต่อคน
     1. ไม่เกิน 300 บาท/ครึ่งวัน (เกิน 3 ชม.แต่ไม่ถึง 6ชม.)
     2. ไม่เกิน 600 บาท/วัน (เกิน 6 ชม.)

   • ค่าใช้สอย ดังนี้
     1. ค่าเครื่องดื่ม วันละไม่เกิน 30 บาทต่อคนต่อวันและครึ่งวันเบิกได้ 15 บาทต่อคนต่อวัน
     2. ค่าขนส่งข้อสอบ
       • การใช้รถราชการ ขออนุญาตใช้รถ ตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
       • การจ้างเหมา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     3. ค่าตรวจข้อสอบ
       • ปรนัย เป็นรายวิชาละไม่เกิน 2 บาท ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
       • อัตนัย เป็นรายวิชา ข้อละไม่เกิน 2 บาท ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
       • กรณีใช้คอมพิวเตอร์ ให้เบิกจ่ายตามอัตราส่วนราชการให้บริการเรียกเก็บ
     4. ค่าชดเชยสนามสอบ จ่ายให้แก่หน่วยรัฐตามสังกัด/เอกชนต่อวัน
       • 4.1 จำนวนห้องสอบ 1-5 ห้อง ไม่เกิน 1,000 บาท
       • 4.2 จำนวนห้องสอบ 6-10 ห้อง ไม่เกิน 2,000 บาท
       • 4.3 จำนวนห้องสอบ 11-20 ห้อง ไม่เกิน 3,000 บาท
       • 4.4 จำนวนห้องสอบ 20 ห้องขึ้นไป ไม่เกิน 4,000 บาท
 
 • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าดำเนินการจัดสอบ
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
   4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
   5. รายละเอียดห้องสอบ
   6. บัญชีลงเวลาคณะกรรมการดำเนินการสอบ
 • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้สอย ค่าดำเนินการจัดสอบ
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นสนามสอบ
   4. หนังสือขอใช้สนามสอบ
   5. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทำเครื่องดื่ม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *