กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • หลักฐานการเบิกจ่าย กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและหรือกิจกรรมเรียนรู้เสริมหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่ายานพาหนะเท่านั้นและให้จ่ายให้กับเอกชน หรือส่วนราชการอื่นตามที่เรียกเก็บมิให้จ่ายกับตัวผู้เรียน ฉะนั้น จึงไม่มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้กับนักศึกษาตามระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ เพราะ ผู้เรียนไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ


 • อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและหรือกิจกรรมเรียนรู้เสริมหลักสูตร
   1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 20 บาทต่อคน กรณีการเข้าค่าย ฝึกอบรม ยกเว้น ค่าเครื่องดื่มนักกีฬา กรรมการ เจ้าหน้าที่ในวันแข่งขันคนละไม่เกิน 20 บาทต่อวัน
   2. ค่าอาหารมื้อละไม่เกิน 70 บาทต่อคน กรณีการเข้าค่าย ฝึกอบรม ยกเว้น กิจกรรมกีฬา กศน. ให้เบิกค่าอาหารนักกีฬาในวันซ้อมและวันแข่งขันคนละไม่เกิน 70 บาทต่อมื้อ ไม่เกิน15 วัน
   3. ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามที่หน่วยงานให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด
   4. ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด
   5. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ที่มิใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการในอัตราคนละไม่เกิน 25 บาทต่อคนต่อครั้ง
   6. ค่าใช้สถานที่ที่จ่ายให้กับหน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการอื่นตามที่เรียกเก็บตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัดโดยพิจารณาหน่วยงานของรัฐเป็น อันดับแรก
   7. ค่าวัสดุที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ตามความเหมาะสมและประหยัด
   8. ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ ตามที่จ่ายจริง ยกเว้น แหล่งเรียนรู้ของ กศน.
   9. ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเรียนรู้เสริมหลักสูตร การสอนเสริม อัตราไม่เกินชั่วโมงละ 200 บาท ต่อคน ยกเว้น กิจกรรมลูกเสือ อาสายุวกาชาดการเข้าค่าย ที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเป็นคณะ ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาทต่อคณะ (โดยมีผู้เข้าค่าย ไม่น้อยกว่า 40 คน)
 
 • หลักฐานการเบิกจ่าย กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและหรือกิจกรรมเรียนรู้เสริมหลักสูตร
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   5. หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   6. ใบสำคัญรับเงิน (กรณีเบิกค่าจ้างเหมาฯ)
   7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่) โดยประทับตราส่วนราชการ/วัด/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการรับเงินสถานที่นั้น
   8. หนังสือขอใช้สถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่)
   9. หนังสืออนุมัติการจัดกิจกรรม
   10. ตาราง/กำหนดการจัดกิจกรรม
   11. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   12. หนังสือขออนุญาตกรณีพานักศึกษาออกนอกสถานที่
   13. โครงการที่ได้รับอนุมัติ
   14. หลักฐานการเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

 

*หมายเหตุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 1.1 , 1.2 , 1.4 และช้อ 1.7 ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย กิจกรรมกีฬา กศน.ระดับอำเภอ/เขต
   1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและกรีฑาที่เป็นบุคคลภายนอกคนละไม่เกิน 500 บาทต่อวันต่อคน
   2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ แพทย์ประจำสนามและเจ้าหน้าหน้าที่พยาบาล วันละไม่เกิน 300 บาทต่อวันต่อคน ยกเว้น กรณีได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากการปฏิบัติงานดังกล่าวจากทางราชการ หรือเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบของทางราชการแล้ว
   3. ค่าของที่ระลึกประธานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในพิธีเปิด/พิธีปิดชิ้นละไม่เกิน 500 บาท
   4. ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่อเสียง และหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบแสงสว่างและเครื่องปั่นไฟ ตามที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด
   5. ค่าเสื้อและกางเกง สำหรับนักกีฬาสวมใส่ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทชุดละไม่เกิน 300 บาท ต่อคน
   6. ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ ตามที่จ่ายจริง
   7. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดการเข่งขัน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
   8. ค่าวัสดุและเครื่องแต่งกายขบวนพาเหรด ครั้งละไม่เกิน 1,000
   9. ค่าใช้สถานที่ในการแข่งขันกีฬา ตาที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด โดยให้พิจารณาหน่วยงานของรัฐเป็นอันดับแรก

 • หลักฐานการเบิกจ่าย กิจกรรมกีฬา กศน. ระดับอำเภอ/เขต
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   5. หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   6. ใบสำคัญรับเงิน (กรณีเบิกค่าจ้างเหมาฯ)
   7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่) โดยประทับตราส่วนราชการ/วัด/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการรับเงินสถานที่นั้น
   8. หนังสือขอใช้สถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่)
   9. หนังสืออนุมัติการจัดกิจกรรม
   10. ตาราง/กำหนดการจัดกิจกรรม
   11. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   12. หนังสือขออนุญาตกรณีพานักศึกษาออกนอกสถานที่
   13. โครงการที่ได้รับอนุมัติ
   14. หลักฐานการเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

*หมายเหตุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.117/4120 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ข้อ 2.1 (3) -(5) (7)-(8) ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย กิจกรรมกีฬา กศน. ระดับจังหวัด
   1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและกรีฑาที่เป็นบุคคลภายนอกคนละไม่เกิน 500 บาทต่อวันต่อคน
   2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ แพทย์ประจำสนามและเจ้าหน้าหน้าที่พยาบาล วันละไม่เกิน 300 บาทต่อวันต่อคน ยกเว้น กรณีได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากการปฏิบัติงานดังกล่าวจากทางราชการ หรือเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบของทางราชการแล้ว
   3. ค่าของที่ระลึกประธานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในพิธีเปิด/พิธีปิดชิ้นละไม่เกิน 500 บาท
   4. ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่อเสียง และหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบแสงสว่างและเครื่องปั่นไฟ ตามที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด
   5. ค่าจ้างเหมายานพาหนะสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมในวันแข่งขันตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด
   6. ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ ตามที่จ่ายจริง
   7. ค่าเสื้อและกางเกง สำหรับนักกีฬาสวมใส่ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทชุดละไม่เกิน 300 บาทต่อคน
   8. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดการเข่งขัน ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
   9. ค่าวัสดุและเครื่องแต่งกายขบวนพาเหรด ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
   10. ค่าที่พักสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ควบคุม ให้เบิกจ่ายตามที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด
   11. ค่าใช้สถานที่ในการแข่งขันกีฬา ตาที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด โดยให้พิจารณาหน่วยงานของรัฐเป็นอันดับแรก

 • หลักฐานการเบิกจ่าย กิจกรรมกีฬา กศน. ระดับจังหวัด
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   5. หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   6. ใบสำคัญรับเงิน (กรณีเบิกค่าจ้างเหมาฯ)
   7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่) โดยประทับตราส่วนราชการ/วัด/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการรับเงินสถานที่นั้น
   8. หนังสือขอใช้สถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่)
   9. หนังสืออนุมัติการจัดกิจกรรม
   10. ตาราง/กำหนดการจัดกิจกรรม
   11. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   12. หนังสือขออนุญาตกรณีพานักศึกษาออกนอกสถานที่
   13. โครงการที่ได้รับอนุมัติ
   14. หลักฐานการเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

*หมายเหตุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.117/4120 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ข้อ 2.2 (3) -(5) (7)-(9) ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย กิจกรรมกีฬา กศน.ระดับภาคขึ้นไป
   1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและกรีฑาที่เป็นบุคคลภายนอกคนละไม่เกิน 500 บาทต่อวันต่อคน
   2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวก ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ แพทย์ประจำสนามและเจ้าหน้าหน้าที่พยาบาล วันละไม่เกิน 300 บาทต่อวันต่อคน ยกเว้น กรณีได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากการปฏิบัติงานดังกล่าวจากทางราชการ หรือเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบของทางราชการแล้ว
   3. ค่าของที่ระลึกประธานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในพิธีเปิด/พิธีปิด ชิ้นละไม่เกิน 500 บาท
   4. ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่อเสียง และหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบแสงสว่างและเครื่องปั่นไฟ ตามที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด
   5. ค่าจ้างเหมายานพาหนะสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมในวันแข่งขันตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด
   6. ค่าเช่ารถสุขาเคลื่อนที่ ตามที่จ่ายจริง
   7. ค่าเสื้อและกางเกง สำหรับนักกีฬาสวมใส่ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทชุดละไม่เกิน 300 บาทต่อคน
   8. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดการเข่งขัน ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท
   9. ค่าวัสดุและเครื่องแต่งกายขบวนพาเหรด ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท
   10. ค่าที่พักสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ควบคุม ให้เบิกจ่ายตามที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด
   11. ค่าใช้สถานที่ในการแข่งขันกีฬา ตาที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บโดยประหยัด โดยให้พิจารณาหน่วยงานของรัฐเป็นอันดับแรก

 • หลักฐานการเบิกจ่าย กิจกรรมกีฬา กศน. ระดับภาคขึ้นไป
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   5. หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   6. ใบสำคัญรับเงิน (กรณีเบิกค่าจ้างเหมาฯ)
   7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่) โดยประทับตราส่วนราชการ/วัด/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการรับเงินสถานที่นั้น
   8. หนังสือขอใช้สถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่)
   9. หนังสืออนุมัติการจัดกิจกรรม
   10. ตาราง/กำหนดการจัดกิจกรรม
   11. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   12. หนังสือขออนุญาตกรณีพานักศึกษาออกนอกสถานที่
   13. โครงการที่ได้รับอนุมัติ
   14. หลักฐานการเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ

*หมายเหตุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.117/4120 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ข้อ 2.3 (3) -(5) (7)-(9) ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย กิจกรรมลูกเสือและอาสายุวกาชาด
   • เครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ
      1. สถานศึกษาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทวิสามัญ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ. 2551 หมวด 4 มาตรา 51 และกฏกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อัตราชุดละ ไม่เกิน 1,500 บาท
      2. สถานศึกษาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทวิสามัญ ได้สถานศึกษาละไม่เกิน 40ชุด กรณีที่เครื่องแบบหรือเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบชำรุด สามารถจัดซื้อจัดจ้างทดแทนได้ตามจำนวนที่ชำรุด
   • เครื่องแบบอาสายุวกาชาด

การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแบบอาสายุวกาชาด ได้แก่เครื่องหมายและเครื่องแบบอาสายุวกาชาด ได้สถานศึกษาละไม่เกิน 40 ชุด อัตราชุดละไม่เกิน 400 บาท

 
 • หลักฐานการเบิกจ่าย กิจกรรมลูกเสือและอาสายุวกาชาด
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   5. หนังสือเชิญวิทยากร (กรณีมีการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร)
   6. ใบสำคัญรับเงิน (กรณีเบิกค่าจ้างเหมาฯ)
   7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่) โดยประทับตราส่วนราชการ/วัด/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการรับเงินสถานที่นั้น
   8. หนังสือขอใช้สถานที่ (กรณีถ้ามีการขอใช้สถานที่)
   9. หนังสืออนุมัติการจัดกิจกรรม
   10. ตาราง/กำหนดการจัดกิจกรรม
   11. บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   12. หนังสือขออนุญาตกรณีพานักศึกษาออกนอกสถานที่
   13. โครงการที่ได้รับอนุมัติ
   14. หลักฐานการเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *