ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • อัตราเบี้ยเลี้ยง

*กรณีพักแรม ให้นับ 24 ชม. นับ 1 วันเศษที่เกิน 12 ชม.นับเป็น 1 วัน

 • ประเภท/ระดับ ทั่วไป ปฏิบัติงาน,ชำนาญงาน,อาวุโส 240 บาท
 • ประเภท/ระดับ วิชาการ ปฏิบัติการ,ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ 240 บาท
 • ประเภท/ระดับ อำนวยการ ต้น 240 บาท
 • ประเภท/ระดับ ทั่วไป ทักษะพิเศษ 270 บาท
 • ประเภท/ระดับ วิชาการ เชี่ยวชาญ,ทรงคุณวุฒิ 270 บาท
 • ประเภท/ระดับ อำนวยการ สูง 270 บาท
 • ประเภท/ระดับ บริหาร ต้น,สูง 270 บาท

**กรณีไม่พักแรม ให้นับเวลา หากไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมง ถือเป็นครึ่งวัน

 • ประเภท/ระดับ ทั่วไป ปฏิบัติงาน,ชำนาญงาน,อาวุโส 120 บาท
 • ประเภท/ระดับ วิชาการ ปฏิบัติการ,ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ 120 บาท
 • ประเภท/ระดับ อำนวยการ ต้น 120 บาท
 • ประเภท/ระดับ ทั่วไป ทักษะพิเศษ 135 บาท
 • ประเภท/ระดับ วิชาการ เชี่ยวชาญ,ทรงคุณวุฒิ 135 บาท
 • ประเภท/ระดับ อำนวยการ สูง 135 บาท
 • ประเภท/ระดับ บริหาร ต้น,สูง 135 บาท
 • อัตราค่าที่พัก (เหมาจ่าย)
  • ประเภท/ระดับ ทั่วไป ปฏิบัติงาน,ชำนาญงาน,อาวุโส 800 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ วิชาการ ปฏิบัติการ,ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ 800 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ อำนวยการ ต้น 800 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ ทั่วไป ทักษะพิเศษ 1,200 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ วิชาการ เชี่ยวชาญ,ทรงคุณวุฒิ 1,200 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ อำนวยการ สูง 1,200 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ บริหาร ต้น,สูง 1,200 บาท : คน : วัน
 • อัตราค่าที่พัก (จ่ายจริงต่อวัน)
  • ประเภท/ระดับ ทั่วไป ปฏิบัติงาน,ชำนาญงาน,อาวุโส *พักคนเดียว 1,500 บาท : คน : วัน พักคู่ 850 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ วิชาการ ปฏิบัติการ,ชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ *พักคนเดียว 1,500 บาท : คน : วัน พักคู่ 850 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ อำนวยการ ต้น *พักคนเดียว 1,500 บาท : คน : วัน พักคู่ 850 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ ทั่วไป ทักษะพิเศษ * พักคนเดียว 2,200 บาท : คน : วัน พักคู่ 1,200 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ วิชาการ เชี่ยวชาญ,ทรงคุณวุฒิ *พักคนเดียว 2,200 บาท : คน : วัน พักคู่ 1,200 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ อำนวยการ สูง *พักคนเดียว 2,200 บาท : คน : วัน พักคู่ 1,200 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ บริหาร ต้น,สูง *พักคนเดียว 2,200 บาท : คน : วัน พักคู่ 1,200 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ วิชาการ ทรงคุณวุฒิ *พักคนเดียว 2,500 บาท : คน : วัน พักคู่ 1,400 บาท : คน : วัน
  • ประเภท/ระดับ บริหาร สูง *พักคนเดียว 2,500 บาท : คน : วัน พักคู่ 1,400 บาท : คน : วัน
 • อัตราการเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด (ตามมาตรการประหยัด)
  1. การเดินทางในเขตกรุงเทพ หรือเขตจังหวัดอื่น ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละ ไม่เกิน 300 บาท
  2. การเดินทางเขตติดต่อกรุงเทพ หรือผ่านกรุงเทพ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละ ไม่เกิน 300 บาท
  3. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงิน เที่ยวละไม่เกิน 300 บาท
  4. การเดินทางข้ามเขตจังหวัด ไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละ ไม่เกิน 500 บาท
 • ยานพาหนะส่วนตัว
  • รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
  • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท
 • หลักฐานการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
  2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
  3. แบบรายงานการเดินทางไปราชการแบบ 8708 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2
  4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ 4231 (กรณีเบิกค่าพาหนะที่ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินได้)
  5. Folio ค่าที่พัก พร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกจ่ายจริง)
  6. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ
  7. เรื่องเดิม/ต้นเรื่อง

*หมายเหตุ กรณีใช้รถส่วนตัว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแนบเอกสารประกอบการใช้รถส่วนตัวพร้อมแนบใบคำนวณระยะทาง

 • ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • ใบสำคัญรับเงิน Word PDF
 • หนังสือราชการ ขอยืมเงินงบประมาณ Word PDF
 • บันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินเพื่อทดรองจ่าย Word PDF
 • บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word PDF

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *