การศึกษาต่อเนื่อง

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย รูปแบบกลุ่มสนใจ มี 2 ลักษณะ
   1. การจัดตามความสนใจของผู้เรียนที่รวมกลุ่มตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
      • ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท
      • ค่าวัสดุ กรณีที่มีการฝึกปฏิบัติให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง จ่ายค่าวัสดุฝึกได้ไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม
   2. การจัดโดยผู้เรียนสมัครเรียน ณ สถานที่จัด
      • ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท
      • ค่าวัสดุ กรณีที่มีการฝึกปฏิบัติให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายหลักสูตรไม่เกิน 5 ชั่วโมง จ่ายค่าวัสดุฝึกได้ไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม
 
 • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร รูปแบบกลุ่มสนใจ
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร
   4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
   5. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ
   6. หลักสูตร/แผนการสอน
   7. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร/หนังสือเชิญ/ตารางการอบรม
   8. รายชื่อผู้เรียน ใบลงเวลาผู้เรียน ใบลงเวลาผู้สอน
   9. เอกสารการขอโอนเงินเข้าบัญชี (ถ้ามีการโอนเงิน)

 • การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า รูปแบบกลุ่มสนใจ

ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ
   • ค่าตอบแทนวิทยากร ผู้เรียนตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป
   • ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท ค่าวัสดุฝึกวิชาชีพ หลักสูตร 31 ชั่วโมงขึ้นไปจ่าย เป็นค่าวัสดุไม่เกิน 5,000 บาท และหากรายวิชาชีพใดมีความจำเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.โดยผ่านคณะกรรมการที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แต่งตั้ง เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพจริงภายในวงเงินงบประมาณและเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร
 
 • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร
   4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
   5. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ
   6. หลักสูตร/แผนการสอน
   7. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร/หนังสือเชิญ/ตารางการอบรม
   8. รายชื่อผู้เรียน ใบลงเวลาผู้เรียน ใบลงเวลาผู้สอน
   9. เอกสารการขอโอนเงินเข้าบัญชี (ถ้ามีการโอนเงิน)

 • การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ

ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน
   1. โครงการ/หลักสูตร ระยะเวลาตามความเหมาะสม
   2. กลุ่มเป้าหมาย เป็นประชาชนทั่วไป โครงการหลักสุตรละไม่ต่ำกว่า 15 คน
   3. การประเมินผล ใช้รูปแบบการประเมินความพึงพอใจ และประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหลังฝึกอบรม
   4. หลักฐานการผ่านการอบรม มอบวุฒิบัตรโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร สำหรับจัดเวทีประชาคมให้สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม

 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชนที่เบิกจ่ายได้ ดังนี้
   1. ค่าอาหารไม่เกินมื้อละ 120 บาท/คน
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ 35 บาท/คน
   3. ค่าตอบแทนวิทยากร ในอัตราไม่เกินชั่วโมงละ 400 บาท
   4. ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงานให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงแห่งละไม่เกิน 1,500 บาท
   5. ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม เท่าที่จำเป็น เหมาะสมและประหยัด
   6. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆตามความจำเป็น/เหมาะสม/ประหยัด
   7. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรมตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด ตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ *ทั้งนี้ให้พิจารณาสถานที่ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นอันดับแรก
   8. ค่าเช่าเหมายานพาหนะหรือค่าจ้างเหมายานพาหนะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ** ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1-8 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัดภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 
  • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร
   4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
   5. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ
   6. หลักสูตร/แผนการสอน
   7. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร/หนังสือเชิญ/ตารางการอบรม
   8. รายชื่อผู้เรียน ใบลงเวลาผู้เรียน ใบลงเวลาผู้สอน
   9. เอกสารการขอโอนเงินเข้าบัญชี (ถ้ามีการโอนเงิน)

  • เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม) รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
   5. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หากเป็นสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้อง
   6. แบบขอนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ
   7. เอกสารการขอโอนเงินเข้าบัญชี (ถ้ามีการโอนเงิน) บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน

 • การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า รูปแบบการฝึกอบรมประชาชน

ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย รูปแบบการเรียนรู้รายบุคคล

สถานศึกษาปฏิบัติตาม ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับปรุงค่าเหมาจ่ายในการบริหารจัดการเรียนการสอนนอกโรงเรียนหลักสูตรระยะสั้นพุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 12กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

   1. ค่าใช้จ่ายรายหัวชั่วโมงละ 10 บาท
   2. หลักสูตรตั้งแต่ 30-100 ชั่วโมง
   3. เงื่อนไขการโอนเงินเมื่อจบหลักสูตรให้เป็น 2 งวด คือ
     • งวดที่ 1 เมื่อสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาดำเนินการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว 50 % ของหลักสูตร โอนให้ 50 %
     • งวดที่ 2 เมื่อสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาดำเนินการจัดการเรียนการสอนไปจบหลักสูตร โอนให้อีก 50 %
 
 • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร รูปแบบการเรียนรู้รายบุคคล
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร
   4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
   5. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ
   6. หลักสูตร/แผนการสอน
   7. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร/หนังสือเชิญ/ตารางการอบรม
   8. รายชื่อผู้เรียน ใบลงเวลาผู้เรียน ใบลงเวลาผู้สอน
   9. เอกสารการขอโอนเงินเข้าบัญชี (ถ้ามีการโอนเงิน)
 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
   1. ค่าวิทยากร ไม่เกิน 200 บาทต่อชั่วโมง
   2. ค่าวัสดุฝึก (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
   3. ค่าสมนาคุณให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้ในแหล่งประกอบการเป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง ในอัตราครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท
   4. ค่าสาธารณูปโภคจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่ตกลงกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนโดยใช้หลักฐานการจ่ายเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
 
 • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   3. ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร
   4. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
   5. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม/โครงการ
   6. หลักสูตร/แผนการสอน
   7. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร/หนังสือเชิญ/ตารางการอบรม
   8. รายชื่อผู้เรียน ใบลงเวลาผู้เรียน ใบลงเวลาผู้สอน
   9. เอกสารการขอโอนเงินเข้าบัญชี (ถ้ามีการโอนเงิน)

 • การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

ใช้หลักสูตรการู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 จำนวน 200 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรแกนกลางในการจัดสอน

   1. ค่าวิทยากร หัวละ 500 บาท
   2. ค่าวัสดุ หัวละ 50 บาท
 
 • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
   1. หนังสือราชการขอเบิกเงิน
   2. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
   3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
   4. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
   5. ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร
   6. สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
   7. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนส่งเสริมการรู้หนังสือ
   8. บัญชีลงเวลาของผู้สอน
   9. หลักสูตร/แผนการสอน
   10. คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร/หนังสือเชิญ/ตารางการอบรม
   11. รายชื่อผู้เรียน ใบลงเวลาผู้เรียน

 • การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *